Obchodní podmínky pro poskytování digitálního obsahu

[English Below]

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, konzultací, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem, k němuž dochází přes webové rozhraní www.zuzanamukumayi.com

         I.         DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

1.     OP

Tyto Obchodní podmínky.

2.     POSKYTOVATEL

Zuzana Mukumayi Filipová

Zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 10928537

Sídlo: Na Honech 4921, Zlín, 76005

Telefonní číslo: +420 776878247

E-mail: zuzana@zuzanamukumayi.com

3.     UŽIVATEL

Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.

4.     SPOTŘEBITEL

Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.  

5.     SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce či anglickém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu). 

6.     PRODUKT

Online kurz, konzultace, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

7.     OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

8.     CENA

Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých, případně v Amerických Dolarech či Eurech.

9.     WEBOVÉ ROZHRANÍ

Webové rozhraní www.zuzanamukumayi.com

10.  WEB

Internetové stránky s doménou zuzanamukumayi.com

11.  OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

        II.         ODPOVĚDNOST

Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.  

      III.         INFORMACE NA WEBU

1.     Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Recenze mohou pocházet i od osob, které placené Produkty testovaly zdarma. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.    

2.     U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

      IV.         OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.     Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.  

2.     Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“ či obdobné) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.  

3.     Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

       V.         CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

1.     Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů (nejsem plátce DPH). Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

2.     Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.

3.     Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

ZPŮSOB PLATBY

4.     Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a)     bankovním převodem na můj účet,

b)     online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,

5.     V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.

Platební metody uvedené pod písmeny b) (online platební karta a rychlý online převod) jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe (www.stripe.com, info@stripe.com).

Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.

SPLATNOST CENY

6.     V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.

7.     V případě plateb online kartou je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

8.     Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad (fakturu).

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

9.     Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.

10.  V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené. 

      VI.         ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1.     Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

2.     Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

3.     Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

4.     Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

5.     Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.  

6.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

7.     Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

8.     Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

9.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.  

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10.  Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

11.  Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.  

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

12.  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).

13.  Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

    VII.         AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

1.     Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

2.     Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

3.     V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.  

   VIII.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.     Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

2.     V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).   

3.     Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.  

4.     Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

5.     Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.

6.     Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

7.     Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

      IX.         REKLAMACE

1.     Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

2.     Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

3.     V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

4.     Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

5.     Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

       X.         VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1.     Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

2.     Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad ve Zlíně a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 

3.     Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

      XI.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

2.     Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

3.     Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.     Jako Poskytovatele mě nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím mého podnikání.

5.     Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

6.     Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

7.     Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

8.     Tyto OP jsou účinné od 1. 1. 2023


VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy).

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: [Jméno, sídlo a e-mail poskytovatele]

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Terms and conditions for the provision of digital content

[čeština výše]

Below you will find the terms and conditions that apply to the provision of products in digital form (digital content), namely online courses, consultations, webinars, e-books and other digital content products that occur through the web interface www.zuzanamukumayi.com

         I. IMPORTANT TERMS AND ABBREVIATIONS

Capitalized terms in these Terms and Conditions shall mean the following:

1. Ts&Cs

These Terms and Conditions.

2. PROVIDER

Zuzana Mukumayi Filipová

Registered in the trade register, ID: 10928537

Registered office: Na Honech 4921, Zlín, 76005

Phone number: +420 776878247

Email: zuzana@zuzanamukumayi.com

3. THE USER

The one who concludes a Contract with me as the Provider regarding the Product. The user can be an entrepreneur or a consumer.

4. THE CONSUMER

A natural person who, when concluding a Contract with me, acts outside the scope of his business activity or outside the scope of the independent exercise of his profession. If you enter your ID number in the order form, I will assume that you are concluding the Agreement as an entrepreneur and not as a Consumer.

5. AGREEMENT

The contract for the provision of digital content, which is concluded between me as the Provider and you as the User, and the content of which is my obligation to make the Product available to you for use for your own use and your obligation to pay me the Price or provide me with your personal data. The contract consists of your Order, my confirmation of the Order and these TS&CSs. It is concluded in Czech or English, I archive it in electronic form and it is not accessible to you as a User (for you as a User, information about the concluded Agreement will be contained in the confirmation of the concluded Agreement, which I will send you in accordance with these OPs).

6. PRODUCT

Online course, consultation, webinar, e-book and other product with digital content, which is the subject of the Contract concluded via the Web Interface. The product can be either for a fee (when the Price represents my reward for making it available), or free of charge (when you provide me with your personal data instead of the Price).

7. ORDER

A duly completed and submitted electronic order form, which represents your proposal for concluding the Contract.

8. PRICE

My reward for making available the Product you selected listed in the Order. It is paid in Czech crowns, or in US dollars or euros.

9. WEB INTERFACE

Web interface www.zuzanamukumayi.com

10. WEBSITE

Website with the domain zuzanamukumayi.com

11. Law according to the Czech Republic legislation

Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended.

        II. RESPONSIBILITY

As a User, you acknowledge that you use the digital content of the Products at your own risk and that it depends only on you how you use the information and what results you achieve. As a Provider, I am not responsible for the results you record in connection with the use of the Product, nor am I responsible for any potential property or non-property damage. The digital content of the Products is not a substitute for health care.

III. INFORMATION ON WEBSITE

1. Any evaluation of the Products or of me as the Provider (review) that is presented on the Website comes from the person to whom the digital content of the Product was actually made available. As the Provider, I have an overview of the users to whom individual Products have been made available, and in case of doubt, I will look in my record of confirmed orders to see if the Product was actually made available to the person who gave me the review. Reviews can also come from people who tested paid Products for free. In this way, the credibility of the reviews is verified. Not all reviews provided to me may be listed on the Site, but I select the ones I post.

2. For each Product, its description is provided on the Website, what it includes, when and for how long it will be made available, etc. These Product descriptions are of an informative nature and do not constitute a proposal for the conclusion of a contract, the provisions of § 1732 paragraph 2 of the Civil Code do not apply.

IV. ORDER AND CONCLUSION OF CONTRACT

1. As a User, you order the Product via the Web Interface by sending a duly completed electronic order form (Order). The order contains basic information about the Product (name, when and for how long it will be made available to you, what is part of it, etc.) and its total price.

2. Before sending the order form, you can check and change the filled-in data. As the Provider, I rely on the truthfulness, correctness and completeness of the data provided in the Order and am not responsible for false, incorrect or incomplete data. By pressing the button “Pay” (for free products by pressing the button “Sign up for free” or similar), the order form you filled out is sent and you have made a binding order for the Product, or a proposal for the conclusion of the Contract.

3. I will confirm the acceptance of the Order by sending an e-mail to your e-mail address, which is stated in it. Attached to this confirmation email is a summary of your Order and these Ts&Cs in pdf or similar format. By the delivery of this confirmation e-mail, which also includes your express consent to start performance before the expiry of the period for withdrawal from the contract (see below in these Ts&Cs – “Withdrawal from the contract”), the Contract is concluded and this e-mail simultaneously represents confirmation of its closure.

V. PRICE OF PRODUCTS AND METHOD OF PAYMENT

PRODUCT PRICE

1. The current prices of the Products are listed on the Website (I am not a VAT payer). I can change the prices of the Products, provided that the price that is current at the time of ordering the Product always applies to you as a User. The current price of the Product listed on the Website can only be increased if you choose the option of paying the Price in installments (see below). Due to the nature of the Products, there are no transport costs or other costs associated with making them available. The price stated in the order summary before sending the order form is therefore the final price.

2. Should there be an obvious error when stating the price on the Website (e.g. a typo) or a similar error in the process of concluding the Contract, I have no obligation to make the Product available to you at such an obviously incorrect price and in such a case I am entitled to withdraw from the Contract.

3. The paid Product will be made available at the earliest after full payment of the Price, and in the case of payment in installments (see below) at the earliest after the first installment has been paid. The Product will be made available for free only after the conclusion of the Agreement.

METHOD OF PAYMENT

4. The price can be paid in the following ways:

a) by bank transfer to my account,

b) online payment cards VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard,

5. In the case of the payment method mentioned under letter a) (bank transfer to the account), you will receive payment details in an e-mail confirming receipt of your Order.

The payment methods listed under letters b) (online payment card and fast online transfer) are connected to Stripe’s payment gateway (www.stripe.com, info@stripe.com).

This company provides secure payment card acceptance technology and fast online transfers. You enter all data during the payment process using the secure and trusted channel of the above-mentioned company and are not passed on to me by this company. You can direct your question about these payment methods directly to the above contacts of this company.

PRICE PAYABLE

6. In the case of a bank transfer to my account, the Price is payable within 7 days from the confirmation of receipt of your Order (i.e. from the conclusion of the Contract). The due date is indicated in the payment instructions. The price is paid when the relevant amount is credited to my bank account.

7. In the case of online card payments, the Price is payable immediately after the conclusion of the Contract.

8. After receiving the payment, I will issue you and send the appropriate tax document (invoice) to your e-mail.

PAYMENT IN INSTALLMENTS

9. If this option is indicated on the Website for a specific Product, you can choose to pay the Price in installments. In this case, the current price of the Product listed on the Website may be increased. You will then see the total final price in the summary of your order before it is sent. In case of payment of the Price in installments with the Order, you undertake to pay all installments.

10. In the event of a delay in payment of the installment, I am entitled to make the digital content of the Product unavailable to you until the relevant installment is paid. This does not affect your obligation to pay all installments. In such a case, I am also entitled to pay off the entire unpaid part of the Price immediately by written notice to you and to demand the payment of all remaining installments at once by the date specified in this notice, or to withdraw from the Contract. By withdrawing from the Contract, I do not have the obligation to return to you the installments paid before withdrawing from the Contract.

VI. AVAILABILITY OF DIGITAL CONTENT OF PRODUCTS

METHOD OF ACCESSING DIGITAL CONTENT

1. The digital content of the online course will be made available to you by sending the access data (username and password) to your user account in the member section on the Website to your electronic address specified in the Order.

2. The digital content of the webinar or the digital content of the online course will be made available to you for free by sending a link to your email address specified in the Order, where the digital content can be downloaded or opened.

3. The digital content of the e-book will be made available to you in docx, pdf or similar format by sending it to your email address specified in the Order as an e-mail attachment or as a link from which the digital content can be downloaded or opened.

4. If another way of making digital content available is indicated on the Website for a specific Product (e.g. by sending a link to a closed Facebook group where the digital content will be shared), the digital content will be made available to you in this other way.

TIME OF AVAILABILITY OF DIGITAL CONTENT

5. On the Website, a specific day when the digital content will be made available may be indicated for the Product. In such a case, the digital content of the Product will be made available to you on the day announced in advance.

6. If this is not the case mentioned in the previous paragraph, the time of making the digital content available depends on the chosen payment method. If you pay the Product Price by bank transfer to my account, the digital content will be made available to you within 3 working days after the Price is credited to my bank account. In the case of online payment by credit card or quick online transfer, the digital content will be made available to you immediately for making the payment. The digital content of the Product will be made available to you free of charge immediately after the conclusion of the Agreement, unless this is the case mentioned in the previous paragraph.

7. On the Website, the Product may state that its digital content will be made available to you gradually, in parts. In such a case, the first part (module) of the digital content of the Product will be made available to you at the time specified in the previous paragraphs, and the other parts (modules) will be made available to you gradually according to the previously announced schedule.

LENGTH OF ACCESSIBILITY OF DIGITAL CONTENT

8. The Product may state on the Website how long you will have access to the digital content. In such a case, the digital content of the Product will be accessible to you for the period announced in advance.

9. If this is not the case mentioned in the previous paragraph, you have access to the digital content forever. This does not apply to webinars or free online courses, the digital content of which you can only access on the day and time listed on the Website.

TIME OF AVAILABILITY OF DIGITAL CONTENT

5. On the Website, a specific day when the digital content will be made available may be indicated for the Product. In such a case, the digital content of the Product will be made available to you on the day announced in advance.

6. If this is not the case mentioned in the previous paragraph, the time of making the digital content available depends on the chosen payment method. If you pay the Product Price by bank transfer to my account, the digital content will be made available to you within 3 working days after the Price is credited to my bank account. In the case of online payment by credit card or quick online transfer, the digital content will be made available to you immediately for making the payment. The digital content of the Product will be made available to you free of charge immediately after the conclusion of the Agreement, unless this is the case mentioned in the previous paragraph.

7. On the Website, the Product may state that its digital content will be made available to you gradually, in parts. In such a case, the first part (module) of the digital content of the Product will be made available to you at the time specified in the previous paragraphs, and the other parts (modules) will be made available to you gradually according to the previously announced schedule.

LENGTH OF ACCESSIBILITY OF DIGITAL CONTENT

8. The Product may state on the Website how long you will have access to the digital content. In such a case, the digital content of the Product will be accessible to you for the period announced in advance.

9. If this is not the case mentioned in the previous paragraph, you have access to the digital content forever. This does not apply to webinars or free online courses, the digital content of which you can only access on the day and time listed on the Website.

VII. COPYRIGHT AND CONFIDENTIALITY

1. The digital content of the Product is an author’s work, the author of which is me, as the Provider. I make the digital content available to you as a User for your personal use. It is not possible to distribute it (or any part of it), whether in its original or modified form, without my prior express written consent or allow its use by other persons.

2. You are also obliged to maintain confidentiality regarding the information necessary to access your user account in the member section of the Website.

3. In the event of a violation of copyright or confidentiality obligations, I am entitled to make the digital content of the Product unavailable to you and to demand compensation for damages incurred as a result of such a violation. Copyright infringement is further punishable under the Copyright Act and criminal law regulations.

VIII. WITHDRAWAL FROM CONTRACT

1. In general, if the contract is concluded using means of distance communication (i.e. via the Internet), the user who is a consumer has the right to withdraw from the contract without giving a reason within 14 days from the date of conclusion of the contract, according to § 1829 of the Civil Code. If (if you are ordering a paid Product) in the order form you check the box “I agree to start performance before the expiry of the period for withdrawing from the contract and I acknowledge that by giving consent my right to withdraw from the contract expires”, you do not have, according to § 1837 letter l) OZ the right to withdraw from the Contract without giving a reason and refund money.

2. If the digital content of the Product is not made available to you within 14 days from the conclusion of the Agreement and if you are a Consumer, then during this 14-day period you have the right to withdraw from the Agreement without giving a reason. The deadline is maintained if you send me the notice of withdrawal no later than the 14th day after the day on which the Agreement was concluded. To withdraw, you can use the form provided under these Ts&Cs. You can withdraw from the Agreement by sending a completed form, or another text of similar wording, to one of my contact addresses listed above (e-mail or registered office address), or by any unequivocal statement you make to me. You may opt out of the Free Product Agreement by unsubscribing from my email database (you can opt out by clicking on the appropriate link at the end of each email sent).

3. If the subject of the Contract is a paid Product, I will confirm its acceptance to you immediately after receiving the notice of withdrawal from the Contract. The price will then be returned to you without undue delay, no later than 14 days after withdrawing from the Contract, to the same account from which it was paid. In another way, the Price can only be returned to you if you agree to it and if it does not incur additional costs. Given that withdrawal from the Agreement without giving a reason is only possible if the digital content of the Product has not been made available to you, you will not incur any costs associated with its return. Any costs that you may incur in connection with withdrawing from the Agreement (e.g. costs associated with sending a notice of withdrawal) are borne by you by law.

4. As a User, you can also withdraw from the Agreement in other cases provided by law or the Agreement. As the Provider, I am entitled to withdraw from the Agreement in the event of a substantial breach of your obligations under the Agreement, especially in the event of unauthorized interference with the Web interface, copyright infringement, confidentiality obligations and in other cases provided for by law. In the event of withdrawal from the Agreement, I am entitled to immediately make the digital content of the Product unavailable to you and to demand compensation for damages, if I have incurred them as a result of a breach of your obligations.

5. As a Provider, I have the right to withdraw from the Agreement also due to failure to meet the minimum capacity of registered users or for other serious reasons. In such a case, the Price will be returned to you without undue delay, at the latest within 14 days of withdrawal from the Contract, unless we expressly agree to use the payment for another Product of your choice. The price will be returned to you to the same account from which it was paid, unless we expressly agree otherwise.

6. If you do not pay the Price even within 10 days after the due date, the Agreement is automatically canceled upon expiry of this period, without the need for withdrawal.

7. If a bonus is provided to you together with the Product as a gift, the gift contract is concluded between us with the severance condition that if the Contract is withdrawn, the gift contract ceases to be effective. As a result, I am entitled to immediately cancel your access to the bonus, or you are obliged to return the bonus to me without undue delay, at the latest within 14 days of withdrawing from the Agreement. All bonuses are made available when the Product is made available, unless otherwise stated on the Website for the Product.

      IX COMPLAINT

1. After making the Product available, please check the functionality and availability of its digital content as soon as possible, and if you find any deficiencies or defects, please contact me so that I can make corrections. Digital content may be temporarily unavailable for short periods of time due to data maintenance or server outages. The website may be updated without prior notice.

2. If you do not find the Product or the access data in your e-mail box at the time specified in these Ts&Cs (see “Time of making digital content available”), please check the “bulk” or “spam” folders first. If you can’t find the Product or the access data there either, please contact me so I can make a correction.

3. In the event that the digital content of the Product does not comply with the Agreement, you have rights from defective performance in accordance with the relevant provisions of the GTC.

4. You do not have rights from defective performance in the event of defects caused by improper use or storage of the Product. Furthermore, you do not have any rights from defective performance in the case of updates not carried out (see more above in these Ts&Cs – “Update of digital content”). I am also not responsible for the unavailability or other defects of digital content in the event of an unsuitable digital environment (i.e. if you do not have the necessary technical and software equipment or network connection specified in these Ts&Cs – see “Functionality of digital content, technical and software equipment”). In order to verify whether the defect occurred as a result of an unsatisfactory digital environment, you have a legal obligation to provide me with the necessary cooperation to the extent that can be reasonably requested and that can be provided by technically available means that are as least intrusive to you as possible. In case of refusal to provide cooperation, you have rights from defective performance only if you prove that the digital content of the Product does not comply with the Agreement.

5. You can exercise rights from defective performance (complaint) with me via the contacts listed above in these Ts&Cs (e-mail or registered office address).

X. HANDLING OF COMPLAINTS, RESOLUTION OF CONSUMER DISPUTES

1. If you have any complaint about the concluded Agreement, its performance or my activity, please contact me at one of the contact addresses listed above in these Ts&Cs.

2. The supervision of my compliance with legal obligations is carried out by the following authorities: the Czech Trade Inspection, the Trades Office in Zlín and the Office for the Protection of Personal Data (in the case of obligations in the processing of personal data).

3. Any dispute between me as the Provider and you as the User will preferably be resolved amicably. If you are a Consumer and a dispute arises between us from or in connection with the concluded Agreement, you have the right to its out-of-court resolution. In such a case, the subject of out-of-court settlement of consumer disputes is the Czech Trade Inspection. All details on the out-of-court settlement can be found on the website of the Czech Trade Inspection (www.coi.cz).

XI. FINAL PROVISIONS

1. These OPs are published on the Website and are directly referenced in the order forms for the Products. By submitting the completed order form via the Web interface, you confirm that you are familiar with the OP’s content and that you agree with it. I will also send you these Ts&Cs in pdf or similar format as an attachment to the e-mail confirming your Order.

2. The contract is concluded for a fixed period, until the fulfillment of the obligations of the Provider and the User arising from the contract.

3. The contractual relationship between me as the Provider and you as the User is governed by the following legal regulations: OZ and if you are a Consumer, then also Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection, as amended.

4. As a Provider, I am not bound by any codes of conduct related to the sector of my business.

5. The principles of personal data processing can be found in the Information on the processing of personal data, which is published on the Website and which is directly referenced in the order forms for the Products.

6. If any provision of these Ts&Cs is or becomes invalid or ineffective, the invalid or ineffective provision will be replaced by a provision whose meaning comes as close as possible to the invalid or ineffective provision. The invalidity or ineffectiveness of the provisions of the OP does not affect the validity and effectiveness of the other provisions of the OP.

7. I am entitled to change these Ts&Cs unilaterally. For you as a User, the text of the terms and conditions effective on the date of your Order applies.

8. The original version of these Ts&Cs is in Czech (see above). Czech version prevails in case of any differences.

9. These Ts&Cs are effective from 1 January 2023

SAMPLE FORM FOR WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

(fill in this form and send it back only if you want to withdraw from the contract).

Notice of withdrawal from the contract

Addressee: [Provider’s name, address and e-mail address]

I/we announce (*) that I/we hereby withdraw (*) from the contract for the purchase of these goods(*)/for the provision of these services(*):

Order Date/Received Date (*):

Name and surname of consumer(s) (*):

Address of consumer(s) (*):

Refund Bank Account Number:

Signature of consumer(s) (*):

(only if this form is sent in paper form)

Date:

(*) Cross out those that do not apply or complete the data